olNGIb4NkK5r2x7x4oG3GpEzizVpnY6KNCck9cym

BAL Vs KAB Afghanistan Premier League


Team News:

Balkh Legends will take on Kabul Zwanan. 

BALC Gayle, U Ghani, C Munro, R Bopara, RT Doeschate/D Munaweera/M Asraf, M Nabi, G Naib, Ikram Ali Khil, T Stanikzai/M Asraf, B Laughlin, Aftab Alam
KABHazratullah Zazai, Luke Ronchi, Javed KAhmadi, Laurie Evans, Shahidullah Kamal/C Ingraim, Rashid Khan, Wayne Parnell, Muslim Musa/C Ingraim, Ali Khan, Fareed Ahmad, Zahir Shehzad

TEAM for BAL vs KABRelated Posts

Related Posts

Post a Comment